play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
chevron_left

Bhakti Bodh [Punjabi]

Asur Nikandan Rameni in Punjabi Mp3 with Lyrics

Banti Kumar December 3, 2019 441 5


Background
share close

ਅਸ਼ੁਰ ਨਿਕੰਦਨ ਰਮੈਣੀ

॥ਅਥ ਮੰਗਲਾਚਰਣ॥

ਗਰੀਬ ਨਮੋ ਨਮੋ ਸਤਿ ਪੁਰਸ਼ ਕੂੰ, ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀਨਹੀ।
ਸੁਰਨਰ ਮੁਨੀਜਨ ਸਾਧਵਾ, ਸੰਤੋਂ ਸਰਵਸ ਦੀਨਹੀ।1।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਭੈ, ਡੰਡੋਓਤਮ ਪ੍ਰਣਾਮ।
ਆਗੇ ਪੀਛੇ ਮੱਧ ਹੂਏ, ਤਿਨ ਕੂੰ ਜਾ ਕੁਰਬਾਨ।2।

ਨਿਰਾਕਾਰ ਨਿਰਵਿਛਮ, ਕਾਲ ਜਾਲ ਭੈ ਭੰਜਨੰ।
ਨਿਰਲੇਪਮ ਨਿੱਜ ਨਿਰਗੁਣਮ, ਅਕਲ ਅਨੂਪ ਬੇਸੁੰਨ ਧੁਨਿੰ।3।

ਸੋਹੰ ਸੁਰਤੀ ਸਮਾਪਤਮ,ਸਕਲ ਸਮਾਨਾ ਨਿਰਤਿ ਲੈ।
ਉਜਲ ਹਿਰੰਬਰ ਹਰਦਮੰ ਬੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਵਾਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਮਧਿਅਤੰ।4।

ਗਰੀਬ ਜੋ ਸੁਮਰਿਤ ਸਿੱਧ ਹੋਈ, ਗਣ ਨਾਯਕ ਗਲਤਾਨਾ।
ਕਰੋ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਸੋਈ, ਪਾਰਸ ਪਦ ਪ੍ਰਵਾਨਾ।5।

ਆਦਿ ਗਣੇਸ਼ ਮਨਾਊਂ, ਗਣ ਨਾਇਕ ਦੇਵਨ ਦੇਵਾ।
ਚਰਨ ਕਮਲ ਲਿਉ ਲਾਊਂ, ਆਦਿ ਅੰਤ ਕਰਹੂੰ ਸੇਵਾ।6।

ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗੀਤੰ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਦਾਤਾ ਸੋਈ।
ਅਵਿਗਤ ਗੁਣਹਿ ਅਤੀਤੰ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਨਿਰਮੋਹੀ।7।

ਜਗਦੰਬਾ ਜਗਦੀਸ਼ੰ, ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਮੁਰਾਰੀ।
ਤਨ ਮਨ ਅਰਪਮ ਸ਼ੀਸ਼ੰ,ਭਗਤੀ ਮੁਕਤੀ ਭੰਡਾਰੀ।8।

ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨੀਜਨ ਧਿਆਵੈਂ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਣੂ ਮਹੇਸ਼ਾ,
ਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੰਸ ਮੁਖ ਗਾਵੈਂ, ਪੂਜੈਂ ਆਦਿ ਗਣੇਸ਼ਾ।9।

ਇੰਦ੍ਰ ਕੁਬੇਰ ਸਰੀਖਾ, ਵਰੁਣ ਧਰਮਰਾਏ ਧਿਆਵੇਂ।
ਸੁਮਰਥ ਜੀਵਨ ਜੀਕਾ, ਮਨ ਇੱਛਾ ਫਲ ਪਾਵੈਂ।10।

ਤੇਤੀਸ ਕੋਟਿ ਅਧਾਰਾ, ਧਿਆਵੈਂ ਸਹੰਸ ਅਠਾਸੀ।
ਉਤਰੈਂ ਭਵਜਲ ਪਾਰਾ, ਕਟਿ ਹੈਂ ਯਮ ਕੀ ਫਾਂਸੀ।11।

(ਰਮੈਣੀ)

ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਸਮਰਥ ਔਂਕਾਰਾ, ਅਦਲੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਬੀਰ ਹਮਾਰਾ।1।
ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਦਿਆ ਕੇ ਸਾਗਰ, ਕਾਲ ਕਰਮ ਕੇ ਮੋਚਨ ਆਗਰ।2।

ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਿਆਲਾ, ਅਸੁਰ ਨਿਕੰਦਨ ਕਰ ਪੈਮਾਲਾ॥3।
ਆਵ ਖਾਕ ਪਾਵਕ ਔਰ ਪੌਨਾ,ਗਗਨ ਸੁੰਨ ਦਰਿਆਈ ਦੌਨਾ।4।

ਧਰਮਰਾਏ ਦਰਬਾਨੀ ਚੇਰਾ, ਸੁਰ ਅਸੁਰੋਂ ਕਾ ਕਰੇ ਨਿਬੇਰਾ।5।
ਸਤ ਕਾ ਰਾਜ ਧਰਮਰਾਏ ਕਰਹੀਂ, ਅਪਨਾ ਕੀਆ ਸਭੈ ਡੰਡ ਭਰਹੀਂ।6।

ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ੇਸ਼ ਰੂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਣੂ, ਨਾਰਦ ਸ਼ਾਰਦ ਜਾ ਉਰ ਰਸਨੰ।7।
ਗੌਰਿਜ ਔਰ ਗਣੇਸ਼ ਗੁਸਾਂਈ, ਕਾਰਜ ਸਕਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਈਂ।8।

ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਣੂ ਅਰੂ ਸ਼ੰਭੂ ਸ਼ੇਸ਼ਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਵ ਦਿਆਲੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ।9।
ਸਵਿੱਤਰੀ ਔਰ ਲੱਕਸ਼ਮੀਂ ਗੌਰਾ, ਤਿਹੁੰ ਦੇਵਾ ਸਿਰ ਕਰ ਹੈਂ ਚੌਰਾ।10।

ਪਾਂਚ ਤਤ ਆਰੰਭਨ ਕੀਨਾ, ਤੀਨ ਗੁਣਨ ਮੱਧਯ ਸਾਖਾ ਝੀਨਾ।11।
ਸਤਪੁਰਸ਼ ਸੈਂ ਔਂਕਾਰਾ, ਅਬਿਗਤ ਰੂਪ ਰਚੇ ਗੈਨਾਰਾ।12।

ਕੱਛ ਮੱਛ ਕੁਰੰਭ ਔਰ ਧੌਲਾ, ਸਿਰਜਨ ਹਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਮੌਲਾ।13।
ਲੱਖ ਚੌਰਾਸੀ ਸਾਜ ਬਣਾਇਆ। ਭਗਲੀਗਰ ਕੂੰ ਭਗਲ ਉਪਾਇਆ।14।

ਉਪਜੈਂ ਬਿਨਸੈਂ ਆਵੈਂ ਜਾਹੀਂ, ਮੂਲ ਬੀਜ਼ ਕੂੰ ਸ਼ੰਸਾ ਨਾਹੀਂ।15।
ਲੀਲ ਨਾਭ ਸੈਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਏ, ਆਦਿ ਓਮ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਏ।16।

ਸ਼ੰਭੂ ਮਨੂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੀ ਸਾਖਾ, ਰਿੱਗ ਯਜੁ ਸਾਮ ਅਥ੍ਰਵਨ ਭਾਸ਼ਾ।17।
ਪੀਵਰਤ ਭਯਾ ਉਤਤਾਂਨੰ ਪਾਤਾ, ਜਾ ਕੈ ਧਰੁਵ ਹੈਂ ਆਤਮ ਗਿਆਤਾ।18।

ਸਨਕ ਸਨੰਦਨੰ ਸੰਤ ਕੁਮਾਰਾ, ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗੀ ਧਾਰਾ।19।
ਤੇਤੀਸ ਕੋਟਿ ਕਲਾ ਵਿਸਤਾਰੀ, ਸਹੰਸ ਅਠਾਸੀ ਮੁਨੀਜਨ ਧਾਰੀ।20।

ਕਸ਼ਯਪ ਪੁੱਤਰ ਸੂਰਜ ਸੁਰ ਗਿਆਨੀ, ਤੀਨ ਲੋਕ ਮੇਂ ਕਿਰਣ ਸਮਾਨੀ।21।
ਸਾਠ ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗੀ ਬਾਲ ਕੇਲੰ, ਬੀਨਾ ਰਾਗੀ ਅਜਬ ਬਲੇਲੰ।22।

ਤੀਨ ਕੋਟਿ ਯੋਧਾ ਸੰਗ ਜਾਕੇ, ਸਿਕਬੰਧੀ ਹੈਂ ਪੂਰਣ ਸਾਕੇ।23।
ਹਾਥ ਖੜਗ ਗਲ ਪੁਸ਼ਪ ਕੀ ਮਾਲਾ, ਕਸ਼ਯਪ ਸੁਤ ਹੈ ਰੂਪ ਵਿਸਾਲਾ।24।

ਕੌਸਤ ਮਣਿ ਜੜਿਆ ਵਿਮਾਨ ਤੁੰਮਹਾਰਾ,
ਸੁਰਨਰ ਮੁਨੀਜਨ ਕਰਤ ਜੁਹਾਰਾ।25।

ਚੰਦ ਸੂਰ ਚਕਵੈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਮਾਹੀਂ, ਨਿਸ ਵਾਸਰ ਚਰਣੌਂ ਚਿਤ ਲਾਹੀਂ।26।
ਪੀਠੈ ਸੂਰਜ ਸਨਮੁੱਖ ਚੰਦਾ, ਕਾਟੈਂ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਕੇ ਫੰਦਾ।27।

ਤਾਰਾਇਣ ਸਬ ਸਵਰਗ ਸਮੂਲਨ, ਪਖੈ ਰਹੇਂ ਹੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਫੂਲੰ।28।
ਜਯ ਜਯ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਮਰਥ ਸਵਾਮੀ, ਯੇਤੀ ਕਲਾ ਪਰਮਪਦ ਧਾਮੀਂ।29।

ਜਯ ਜਯ ਸ਼ੰਭੂ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਥਾ, ਕਲਾ ਗਣੇਸ਼ ਰੂ ਗੌਰਜ ਮਾਤਾ।30।
ਕੋਟਿ ਕਟਕ ਪੈਮਾਲ ਕਰੰਤਾ, ਐਸਾ ਸ਼ੰਭੂ ਸਮਰਥ ਕੰਤਾ।31।

ਚੰਦ ਲਿਲਾਟ ਸੂਰ ਸੰਗੀਤਾ, ਜੋਗੀ ਸ਼ੰਕਰ ਧਿਆਨ ਉਦੀਤਾ।32।
ਨੀਲ ਕੰਠ ਸੋਹੈ ਗਰੁਡਆਸਣ, ਸ਼ੰਭੂ ਜੋਗੀ ਅਚਲ ਸਿੰਘਾਸਣ।33।

ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਛੁਟੈਂ ਬਹੁਧਾਰਾ, ਅਜਪਾ ਤਾਰੀ ਜਯ ਜਯ ਕਾਰਾ।34।

ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦਾਤਾ ਸ਼ੰਭੂ ਗੋਸਾਂਈ,
ਦਾਲੀਦਰ ਮੋਚ ਸਭੈ ਹੋ ਜਾਈ।35।

ਆਸਣ ਪਦਮ ਲਗਾਏ ਜੋਗੀ, ਨਿਹਇੱਛਿਆ ਨਿਰਬਾਨੀ ਭੋਗੀ।36।
ਸਰਪ ਭੂਵੰਗ ਗਲੈ ਰੁੰਡ ਮਾਲਾ, ਬ੍ਰਸ਼ਭ ਚਢੀਏ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ।37।

ਵਾਮੈਂ ਕਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਵਿਰਾਜੈ, ਦਹਨੈ ਕਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਾਜੈ।38।
ਸੁਨ ਅਰਦਾਸ ਦੇਵਨ ਕੇ ਦੇਵਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਜੋਗੀ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ।39।

ਤੂੰ ਪੈਮਾਲ ਕਰੇ ਪਲ ਮਾਹੀਂ, ਐਸੇ ਸਮਰਥ ਸ਼ੰਭੂ ਸਾਂਈ।40।
ਇੱਕ ਲੱਖ ਯੋਜਨ ਧਵਜਾ ਫਰਕੈਂ, ਪਚਰੰਗ ਝੰਡੇ ਮੌਹਰੈ ਰੱਖੈ।41।

ਕਾਲ ਭੱਦਰ ਕ੍ਰਤ ਦੇਵ ਬੁਲਾਊਂ, ਸ਼ੰਕਰ ਕੇ ਦਲ ਸਬਹੀ ਧਿਆਊਂ।42।
ਭੈਰੋਂ ਖਿਤਰ ਪਾਲ ਪਲੀਤੰ, ਭੂਤ ਔਰ ਦੈਂਤ ਚੜੈ੍ਹ ਸੰਗੀਤੰ।43।

ਰਾਕਸ਼ਸ਼ ਭੰਜਨ ਬਿਰਦ ਤੁੰਮਹਾਰਾ, ਜਿਊਂ ਲੰਕਾ ਪਰ ਪਦਮ ਅਠਾਰਾ।44।
ਕੋਟਿਓਂ ਗੰਧਰਵ ਕਮੰਦ ਚੜਾਵੈਂ, ਸ਼ੰਕਰ ਦਲ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਵੈ।45।

ਮਾਰੈਂ ਹਾਕ ਦਹਾਕ ਚਿੰਘਾਰੇ, ਅਗਨੀ ਚੱਕਰ ਬਾਣੋਂ ਤਨ ਜਾਰੈਂ।46।
ਕੰਪਿਆ ਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਨਿ ਥਰਰਾਨੀ, ਜਾ ਦਿਨ ਲੰਕਾ ਘਾਲੀ ਘਾਨੀ।47।

ਤੁਮ ਸ਼ੰਭੂ ਈਸ਼ਨ ਕੇ ਈਸ਼ਾ, ਵ੍ਰਸ਼ਭ ਚੜੀਏ ਬਿਸਵੇ ਬੀਸਾ।48।
ਇੰਦਰ ਕੁਬੇਰ ਔਰ ਵਰੁਣ ਬਲਾਊਂ, ਰਾਪਤਿ ਸੇਤ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲਿਆਊਂ।49।

ਇੰਦਰ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਰਿਆਈ, ਛਿਆਨਵੈਂ ਕੋਟਿ ਕੀ ਹੂਈ ਚੜਾਈ।50।
ਸੁਰਪਤੀ ਚੜੇ ਇੰਦਰ ਅਨੁਰਾਗੀ, ਅਨੰਤ ਪਦਮ ਗੰਧਰਵ ਬੜਭਾਗੀ।51।

ਕਿਸ਼ਨ ਭੰਡਾਰੀ ਚੜੇ ਕੁਬੇਰਾ,
ਅਬ ਦਿੱਲੀ ਮੰਡਲ ਬਹੁਰਯੋ ਫੇਰਾ।52।

ਵਰੁਣ ਵਿਨੋਦ ਚੜੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਣ ਬਾਰਹ ਬਾਨੀ।53।
ਧਰਮਰਾਏ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਚੇਰਾ। ਚੌਦਹ ਕੋਟਿ ਕਟਕ ਦਲ ਤੇਰਾ।54।

ਚਿਤ੍ਰਗੁਪਤ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਮਾਹੀਂ, ਜੇਤਾ ਉਪਜਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਂਈ।55।
ਸਾਤੋਂ ਲੋਕ ਪਾਲ ਕਾ ਰਾਸਾ, ਉਰ ਮੇਂ ਧਰਿਏ ਸਾਧੂ ਦਾਸਾ।56।

ਵਿਸ਼ਣੂਨਾਥ ਹੈਂ ਅਸੁਰ ਨਿਕੰਦਨ, ਸੰਤੋਂ ਕੇ ਸਬ ਕਾਟੈਂ ਫੰਦਨ।57।
ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਧਰੇ ਗੁਰੂਰਾਇਆ, ਹਿਰਣਾਕੁਸ ਕੂੰ ਮਾਰਨ ਧਾਇਆ।58।

ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਬਿਰਾਜੈਂ, ਭਾਲ ਤਿਲਕ ਜਾਕੈਂ ਉਰ ਸਾਜੈਂ।59।
ਵਾਹਨ ਗਰੁੜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਸਵਾਰਾ, ਲੱਕਸ਼ਮੀਂ ਢੋਰੈ ਚੋਰ ਅਪਾਰਾ।60।

ਰਾਵਣ ਮਹਿਰਾਵਣ ਸੇ ਮਾਰੇ, ਸੇਤੂ ਬਾਂਧ ਸੇਨਾ ਦਲ ਤਿਆਰੇ।61।
ਜਰਾਸਿੰਧ ਔਰ ਬਾਲਿ ਖਪਾਏ, ਹੰਸ ਕੇਸਿ ਚਨੌਰ ਹਰਾਏ।62।

ਕਾਲੀਦਹ ਮੇਂ ਨਾਗੀ ਨਾਥਾ, ਸਿਸੁਪਾਲ ਚੱਕਰ ਸੈਂ ਕਾਟਿਆ ਮਾਥਾ।63।
ਕਾਲਯਵਨ ਮਥੁਰਾ ਪਰ ਧਾਏ, ਠਾਰਾ ਕੋਟਿ ਕਟਕ ਚੜ੍ਹ ਆਏ।64।

ਮੁਚਕੰਦ ਪਰ ਪੀਤਾਂਬਰ ਡਾਰਿਆ, ਕਾਲਯਵਨ ਜਹਾਂ ਬੇਗਿ ਸਿੰਘਾਰਿਆ।65।
ਪਰਸੁਰਾਮ ਬਾਵਨ ਅਵਤਾਰਾ, ਕੋਈ ਨ ਜਾਨੈ ਭੇਦ ਤੁੰਮਹਾਰਾ।66।

ਸੰਖਾਸੁਰ ਮਾਰੇ ਨਿਰਬਾਨੀ, ਬਰਾਹ ਰੂਪ ਧਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨੀ।67।
ਰਾਮ ਔਤਾਰ ਰਾਵਣ ਕੀ ਬੇਰਾ, ਹਨੁਮੰਤ ਹਾਕਾ ਸੁਨੀ ਸੁਮੇਰਾ।68।

ਆਦਿ ਮੂਲ ਵੇਦ ਔਂਕਾਰਾ,ਅਸ਼ੁਰ ਨਿਕੰਦਨ ਕੀਨ ਸਿੰਘਾਰਾ।69।
ਵਾਸ਼ਿਸ਼ਠ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਆਏ, ਦੁਰਵਾਸਾ ਔਰ ਚੁਣਕ ਬੁਲਾਏ।70।

ਕਪਲ ਕਲੰਦਰ ਕੀਨ ਜੁਹਾਰਾ, ਫੌਜ ਨਕੀਬਸਭਨ ਸਿਰਦਾਰਾ।71।
ਗੋਰਖਦੱਤ ਦਿਗੰਬਰ ਬਾਲਾ, ਹਨੂੰਮੰਤ ਅੰਗਦ ਰੂਪ ਵਿਸਾਲਾ।72।

ਦਰੁਵ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਔਰ ਜਨਕ ਵਿਦੇਹੀ, ਸੁੱਖਦੇ ਸੰਗੀ ਪਰਮ ਸਨੇਹੀ।73।
ਪਾਰਾਸੁਰ ਔਰ ਵਿਆਸ ਬੁਲਾਏ, ਨਲ ਨੀਲ ਮੌਹਰੇ ਚੜ ਧਾਏ।74।

ਸੁਗਰੀਵ ਸੰਗ ਔਰ ਲੱਸ਼ਮਣ ਬਾਲਾ, ਜੋਰ ਘਟਾ ਆਏ ਘਨ ਕਾਲਾ।75।
ਜੈਦੇ ਪਾਇਲ ਜੰਗ ਬਜਾਏ, ਅਜਾਮੇਲ ਔਰ ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ ਆਏ।76।

ਤਾਮੁਰ ਧੁਜਮੋਰਧੁਜ ਰਾਜਾ, ਅੰਬੀਰਸ਼ ਕਰ ਹੈ ਪੂਰਣ ਕਾਜਾ।77।
ਸੂਰਜ ਵੰਸ਼ੀ ਪਾਂਚੌ ਪਾਂਡੋ, ਕਾਲ ਮੀਚ ਸਿਰ ਦੇਵੈ ਡਾਂਡੋ।78।

ਧਰਮ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਧਰੇ ਧਿਆਨਾ, ਅਰਜੁਨ ਲੱਖ ਸਿੰਘਾਨੀ ਬਾਨਾ।79।
ਸਹਿਦੇਵ ਭੀਮ ਨਕੁਲ ਔਰ ਕੌਂਤਾ,ਦਰੋਪਦੀ ਜੰਗ ਕਾ ਦੀਨਹਾ ਨਿਉਤਾ।80।

ਹਾਥ ਖੱਪਰ ਔਰ ਮਸਤਕ ਬਿੰਦਾ, ਠਾਰਹ ਖੂਹਨੀਮੇਲੈ ਦੁੰਦਾ।81।
ਦੇਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਕਰੈ ਸਿੰਘਾਰੈ, ਖੜਗ ਬਾਨ ਚੱਕਰੋਂ ਸੈਂ ਮਾਰੈਂ।82।

ਚੌਂਸਠ ਜੋਗਨਿ ਬਾਵਨ ਬੀਰਾ, ਭਕਸ਼ਣ ਬਦਨ ਕਰੈਂ ਤਦ ਬੀਰਾ।83।
ਅਸੁਰ ਕਟਕ ਧੂਮਰ ਉੜ ਜਾਈ, ਸੁਰੌਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੈ ਗੁਸਾਈ।84।

ਪਚਰੰਗਝੰਡੇ ਲੰਬ ਲਹਰੀਆ, ਦੱਖਣ ਕੇ ਦਲ ਉਤਰ ਉਤਰਿਅ।85।
ਪਚਰੰਗ ਝੰਡੇ ਲੰਬ ਚਲਾਏ, ਦੱਖਣ ਕੇ ਦਲ ਉੱਤਰ ਧਾਏ।86।

ਮੌਹਰੇ ਹਨੂੰਮਤ ਗੋਰਖ ਬਾਲਾ, ਹਰਿ ਕੇ ਹੇਤ ਹਰੌਲ ਹਮਾਲਾ।87।
ਚਿੰਹਡੋਲ ਚੁਣਕ ਦੁਰਵਾਸਾ ਦੇਵਾ। ਅਸੁਰ ਨਿਕੰਦਨ ਬੂੜਤ ਖੇਵਾ।88।

ਬਲਿ ਅਰੂ ਸ਼ੇਸ਼ ਪਤਾਲੋਂ ਸਾਖਾ, ਸਨਕ ਸਿਨੰਦਨ ਸੁਰਗੋਂ ਹਾਕਾ।89।
ਦਹੁੰਦਿਸ਼ ਬਾਜੂ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਾ, ਕੋਟਿ ਕਟਕ ਦਲ ਕਟਾ ਪਿਆਦਾ।90।

ਬਜ੍ਰ ਬਾਨ ਕੀ ਬੋਊਂ ਬਾੜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਜੀਤ ਹੈ ਰਾੜੀ।91।
ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਨੈ ਸ਼ਬਦ ਹਮਾਰਾ, ਰਾਜ ਕਰੇ ਕਾਬੁਲ ਕੰਧਾਰਾ।92।

ਅਰਬ ਖਰਬ ਮੱਕੇ ਕੋ ਧਿਆਊਂ, ਮਦੀਨਾ ਬਾਂਧ ਹੱਦ ਮੇਂ ਲਿਆਊਂ।93।
ਈਰਾ ਤੁਰਾ ਕਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਗੜ ਗਜਨੀ ਲਗਹੈ ਅਸਵਾਰੀ।94।

ਦਿੱਲੀ ਮੰਡਲ ਪਾਪ ਕੀ ਭੂਮਾ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜਗਾਊਂ ਸੂਮਾ।95।
ਹਸਤੀ ਘੋਰਾ ਕਟਕ ਸਿੰਘਾਰੋਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰੈ ਅਸ਼ੁਰੋਂ ਦਲ ਮਾਰੇ।96।

ਸੰਖ ਪਚਾਇਣ ਨਾਦੂ ਟੇਰੰ, ਸਵਰਗ ਪਤਾਲੋਂ ਹਾਕ ਸੁਮੇਰੰ।97।
ਬਾਲਮੀਕ ਸੁਰ ਬਾਚਾ ਬੰਧਾ, ਪਾਂਡੋ ਯੱਗ ਦੁਵਾਪਰ ਕੀ ਸੰਧਾ।98।

ਨਾਰਦ ਕੁੰਭਕ ਰਿਸ਼ੀ ਕੁਰਬਾਨਾ, ਮਾਰਕੰਡੇ ਰੂਮੀ ਰਿਸ਼ੀ ਆਨਾ।99।
ਇੰਦਰ ਰਿਸ਼ੀ ਅਰੁ ਬਕਤਾਲਬ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਘਣ ਨਾਮੀਂ।100।

ਨਾਥ ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਅਜੈਪਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਮੁਸ਼ੰਦਰ ਗੋਰਖ ਬਾਲਾ।101।
ਭਰਥਰੀ ਗੋਪੀ ਚੰਦਾ ਜੋਗੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਅਦਮ ਹੈ ਸਭ ਰਸ ਭੋਗੀ।102।

ਨਰ ਹਰਿਦਾਸ ਪਖੈਬਲਿ ਭੀਸ਼ਮ, ਵਿਆਸ ਵਚਨ ਪਰਮਾਨੀ ਸ਼ੀਖੰ।103।
ਨਾਮਾ ਔਰ ਰੈਦਾਸ ਰਸੀਲਾ, ਕੋਇ ਨਾ ਜਾਨੇ ਅਵਗਤ ਲੀਲ੍ਹਾ।104।

ਪੀਪਾ ਧੰਨਾ ਚੜੈ੍ਹ ਵਾਜੀਦਾ, ਸੇਊ ਸੰਮਨ ਔਰ ਫਰੀਦਾ।105।
ਦਾਦੂ ਨਾਨਕ ਨਾਦ ਵਜਾਏ, ਮਲੂਕ ਦਾਸ ਤੁਲਸੀ ਚੜ੍ਹ ਆਏ।106।

ਕਮਾਲ ਮਲ ਔਰ ਸੁਰ ਗਿਆਨੀ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਕੇ ਹੈਂ ਫੁਰਮਾਨੀ।107।
ਮੀਰਾਂਬਾਈ ਔਰ ਕਮਾਲੀ, ਭੀਲਣੀ ਨਾਚੈ ਦੇਦੇ ਤਾਲੀ।108।

ਨਾਸ ਕੇਤੂ ਨਕੀਬ ਹਮਾਰਾ, ਉਦਿਆਲਿਕ ਮੁਨੀ ਕਰਤ ਜੁਹਾਰਾ।109।
ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਕਬੀਰ ਖਵਾਸਾ, ਦਿੱਲੀ ਮੰਡਲ ਲੀਜੈ ਵਾਸਾ।110।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੱਲੀ ਮੰਡਲ ਆਏਸੀ, ਸੂਤੀ ਧਰਨੀ ਜਗਾਏਸੀ।111।
ਕਾਗਭਸੁੰਡ ਛੱਤਰ ਕੈ ਆਗੈ, ਗੰਧਰਵ ਕਰਤ ਚਲਤ ਹੈਂ ਰਾਗੈਂ।112।

ਏਤਾ ਗੁਫਤਾਰ ਰਾਸਾ, ਪੜੈਗਾ ਸੋ ਚੜੈਗਾ।113।

ਚੰਪੈਗਾ ਪਰ ਭੂਮੀ ਸੀਮ,
ਸਾਕਸ਼ੀਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਪਾਂਚੋਂ ਪਾਂਡੋ ਭਾਰਥੀ ਭੀਮ।114।

ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕੇ ਖੱਪਰ ਮੇਂ ਮੇਦਨੀ ਸਮਾਯਸੀ,
ਚੌਸਠ ਜੋਗਨੀ ਮੰਗਲ ਗਾਯਸੀ।115।

ਬਜ਼੍ਰਬਾਣ ਕਾ ਤਾਲਾ ਰਾਕਸ਼ਸ਼ ਸਿਰ ਠੋਕ ਸੀ,
ਦੱਖਣ ਕੇ ਦਲ ਦੀਪ ਉਤਰ ਕੂੰ ਝੋਕ ਸੀ।116।

ਦਿੱਲੀ ਮੰਡਲ ਰਾਜ ਤ੍ਰਿਕੁਟ ਕੂੰ ਸਾਧਸੀ,
ਯਹ ਲੀਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮਾਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੂੰ ਅਰਾਧ ਸੀ।117।

ਕਜਲੀ ਬਨ ਕੇ ਕੁੰਜਰ ਜਿਉਂ ਗੋਫਨ ਕੇ ਗਿਲੋਲ ਹੈਂ,
ਰਾਕਸ਼ਸ਼ ਕਾ ਰਾਸਾ ਭੰਗ ਖਾਲੀ ਚਹੁੰਡੋਲ ਹੈ।118।

ਨਿਹਕਲੰਕ ਅੰਸ ਲੀਲ੍ਹਾ ਕਲੰਦਰ ਕੂਂ ਮਾਰ ਸੀ,
ਅ੍ਰਧ ਲਾਖ ਵਰਸ ਬਾਖੀ ਦਾਨੇ ਔਰ ਦੂਤੋਂ ਕੋ ਸੰਘਾਰਸੀ।119।

ਕਲਯੁੱਗ ਕੀ ਆਦਿ ਮੇਂ ਚਾਨੌਰ ਕੰਸ ਮਾਰੇ ਥੇ,
ਤ੍ਰੇਤਾ ਕੀ ਆਦਿ ਮੇਂ, ਹਿਰਣਾਕੁਛ ਪਛਾਰੇ ਥੇ।120।

ਬਲੀ ਕੀ ਵਿਲਾਸ ਯੱਗ ਸੁਰਪਤੀ ਪੁਕਾਰੇ ਥੇ,
ਬਾਮਨ ਸਵਰੂਪ ਧਰ ਕੀਨਹੀਂ ਸੁਰਪਤੀ ਪੁਕਾਰ, ਬਲਿ ਬੈਨ ਨਿਸਤਾਰੇ ਥੇ।121।

ਕਲਯੁਗ ਕੀ ਆਦਿ, ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਸਦੀ ਕੀ ਅੰਤ ਹੈ ਦੂਲਹ ਦਿਆਲ ਦੇਵ।
ਜਾਨਤ ਕੋਈ ਸੰਤ ਭੇਵ ਯੌਹੀ ਬਾਲਾ ਕੰਤ ਹੈ।122।

ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਤੱਖਤ ਛਤਰ ਫੇਰ ਭੀ ਫਿਰਾਏ ਸੀ,

ਖੇਲ਼ਤ ਗੁਫਤਾਰ ਸੈਨ ਭੰਜਨ ਸਬ ਫੋਕਟ ਫੈਨ,
ਮਹਿਅਲ ਰਾਜ ਬਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਖਲਾਏ ਸੀ।123।

ਆਵੈਗਾ ਦੱਖਨ ਸੈਂ ਦਿਵਾਨਾ, ਕਾਬੁਲ ਕਾ
ਕਾਲ ਕੀਲ ਕਿਲੀਯੰ ਗਲ ਹੈ ਤੁਰਕਾਨਾ।124।

ਕਿਲ ਕਿਲੀ ਕਿਲਿਯੰ ਔਤਾਰ ਕਲਾਂ, ਜੀਤਨ ਜੰਗ ਝੁੰਝਮਲਾ
ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਆਇਆ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਗਰੀਬਦਾਸ,

ਦਿੱਲੀ ਮੰਡਲ ਹੋਇ ਵਿਲਾਸ, ਨਿਹਕਲੰਕ ਰਾਇਆ।125।

॥ਰੱਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰ॥

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਣ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਸ਼ਰਣ ਗਹੇ ਕਛੁ ਭੈਅ
ਨਹੀਂ ਵਿਆਪੈ, ਕਾਲ ਜਾਲ ਭੈ ਮਿਟ ਜਾਹੀਂ।

ਰੋਗ ਸੋਗ ਛਲ ਛਿਦ੍ਰ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਸੰਨਮੁੱਖ ਨਾ ਠਹਿਰਾਈ।
ਜ਼ਹਰ ਅਗਨੀ ਤਨ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੈ, ਦੂਰੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾਈ।

ਬੀਰ ਬੇਤਾਲ ਬਾਣ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਜਮ ਕੇ ਕੋਟ ਡਹਾਈ।
ਅਠਾਨਵੇ ਪੁੰਨ ਮੂਠ ਨਾ ਲਾਗੇ, ਉਲਟ ਤਾਹੀ ਧਰਖਾਈ।

ਬੈਰ ਕਰੇ ਸੋਏਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਸੁਰਤਿ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਜਾਈ।
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹਮ ਜਮ ਦਲ ਪੇਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਾਖ ਦੁਹਾਈ।

Tagged as: .

Download now: Asur Nikandan Rameni in Punjabi Mp3 with Lyrics

file_download Download

Rate it
Author

Banti Kumar

Inspired by Saint Rampal Ji Maharaj | Video-Photo Editor | Blogger | Youtuber | Website Design

list Archive

Background

Post comments

This post currently has no comments.